News Update

News in Asia

health news

‘เสียงเล็กๆ จากเด็กถูกเท’ สะท้อนปัญหาชีวิตเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNFPA) และศูนย์วิจัยและพัมนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโอกาสให้เยาวชนที่ถูกเท สะท้อนเรื่องราวชีวิตเปราะบาง

7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมการตลาดนมผง

กรมอนามัยเผย 7 ข้อห้ามทำใน กม.ควบคุมนมผง ย้ำห้ามโฆษณาอาหารทารก ห้ามโฆษณาอาหารเด็กเล็กเชื่อมโยงถึงทารก ห้ามแจกของขวัญนมผงตัวอย่าง ฯลฯ มีโทษทั้งจำทั้งปรับ นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ.นมผง

Categories

Tags